DECOFLAME HAR SKANDINAVIAS STØRSTE UTSTILLINGSROM MED BIOPEISER

Generelle forhold

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for Decoflame ApS

Terminologi

Under disse vilkårene og betingelsene viser uttrykket «DF» til Decoflame ApS. Uttrykket «Kjøper» refererer til kjøperen av varene. «Varer» viser til produkter og tjenester levert av Decoflame til Kjøper. «Partene» viser til Decoflame og Kjøper, og «Kundeordre» er basert på de juridisk bindende dokumentene som er utgangspunkt for Decoflames varelevering til kundene.

Endringer av alminnelige salgs- og leveringsbetingelser

DF forbeholder seg til enhver tid retten til å endre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser. Iverksettelse av dette vil skje med øyeblikkelig varsel.

Anvendelse

De alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene er gjeldende for, og er en del av, ethvert tilbud fra DF. Enhver avtale samt handlinger mellom DF og Kjøper skal inngås skriftlig mellom DF og Kjøper. DF utelukker enhver bruk av Kjøpers egne vilkår og betingelser (eller formulert på en annen måte) for kjøpet.

Tilbud og inngåelse av Avtale

Et tilbud eller et overslag anses ikke som et bindende tilbud, men en invitasjon til Kjøper med tanke på plassering av ordre. En Avtale er kun inngått forutsatt at DF aksepterer en ordre fra Kjøper skriftlig, eller hvis DF effektuerer en ordre.

Endringer og tilføyelser

Alle endringer og tilføyelser til en bestemmelse i Avtalen og/eller de alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene kan kun skje skriftlig. Såfremt en endring og/eller tilføyelse avtales, gjelder den kun for den gjeldende Avtalen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Priser

Alle priser er angitt eksklusive moms. Prisene er basert på de betingelsene som gjelder for DF på det tidspunktet Avtalen ble inngått, slik som blant annet valuta, valutakurser, import- og eksportavgifter og andre skyldige avgifter i forbindelse med import eller eksport, omkostninger til råvarer og halvfabrikata. Skulle disse betingelsene endre seg etter at avtalen er inngått, men før leveringen har funnet sted, og skulle DF ha vært i stand til å forutse disse endringene, forbeholder DF seg retten til å justere kjøpesummen tilsvarende, med angivelse av de endelige omkostningene.

Betaling

Betaling fra Kjøper av kjøpesummen og alle andre fakturerte beløp, eller av Kjøper skyldige beløp, skal skje netto kontant via internasjonal eller nasjonal bankoverføring, uten noen form for rabatt eller fradrag før leveringen er foretatt, med mindre annet er avtalt. Kjøper har ikke rett til å frasi seg sine betalingsforpliktelser. Er kredittvilkår inngått og det avtalte beløpet er forfalt, har Kjøper misligholdt Avtalen. I så fall skal alle DFs krav mot Kjøper straks innfris. Kjøper tillegges uten ytterligere varsel – beregnet ut fra det totale beløpet som ikke er betalt innen forfallsdato – en lovbestemt rente med 2% fra den første dagen etter forfallsdatoen. Såfremt Kjøper, selv etter en annen utbetalingsbetingelse har mottatt purringer på dette, og denne tidsfristen utløper og Kjøper ennå ikke har betalt skyldig beløp samt renter, er Kjøper forpliktet til å godtgjøre DF alle utenomrettslige og rettslige (direkte og indirekte) omkostninger avholdt i juridiske saker (inkasso) som følge av den forsinkede betalingen.

De utenomrettslige/indirekte omkostningene som skal godtgjøres av Kjøper, som utgjør minst 10% av det beløpet som er blitt stående ubetalt, vil bli tillagt utgangssummen.

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelsene som DF angir på sine ordredokumenter er basert på de forholdene som er gjeldende for DF på det tidspunktet hvor Avtalen inngås og, i noen tilfeller, for opplysninger som DF har mottatt fra tredjepart. DF tilsikter å opprettholde inngåtte leveringsavtaler så presist som mulig. Leveringsdatoen regnes fra datoen for den skriftlige ordrebekreftelsen, under forutsetning av at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingen gjennomføres på det foreliggende tidspunkt. Hvis det kreves verktøy eller opplysninger for gjennomføring av Avtalen, som er bestilt av Kjøper, skal leveringsdatoen starte den dagen hvor alle nødvendige opplysninger eller verktøy er i DFs besittelse, men tidligst den datoen da Avtalen er inngått. Hvis uttrykket «Levering» overskrides, er Kjøper ikke berettiget til erstatningskrav. Videre er Kjøper ikke berettiget til å oppheve Avtalen, med mindre overskridelsen av leveringsdatoen er av en slik karakter at Kjøper ikke med rimelighet kan forventes å opprettholde Avtalen. I så fall er Kjøper berettiget til å annullere gjeldende ordre, så lenge det meddeles DF skriftlig, og uten at det berører DFs rett til fortsatt å levere varen til Kjøper innen 3 uker etter å ha mottatt meddelelsen. DF forbeholder seg til enhver tid retten til å levere i delleveranser.

Levering og risiko

Leveransen av varer, såfremt bestemmelsene vedrørende omkostningene ved levering og risikoovergang måtte finne sted og hvis ikke annet på annen måte er uttrykkelig nevnt i DFs tilbud/avtale eller ordrebekreftelse, er i overensstemmelse med de alminnelige betingelsene i samhandelen, basert på Incoterms 2000. Hvis betingelsene nevnt i denne paragrafen ikke har vært uttrykkelig avtalt, bærer Kjøper alltid risikoen for varen og emballeringen på det tidspunktet hvor varen er klar til å bli sendt. Levering av varene utføres alltid for Kjøpers regning og risiko. Såfremt Kjøper nekter, eller ikke aksepterer, mottakelse av varene eller dokumentene på avtalt leveringstidspunkt, betraktes dette som misligholdelse fra Kjøpers side. I så fall forblir varene DFs eiendomsrett, og kan oppbevares eller selges til tredjemann for Kjøpers regning og risiko. Kjøpers skyldige kjøpesum tillegges med renter, gebyrer og omkostninger (kompensasjon), som trekkes fra nettosalgsinntektene ved salg til tredjemann.

Reklamasjon

Kjøper er forpliktet til nøye å besiktige varen straks ved ankomst på leveringsadressen eller, hvis tidligere, ved Kjøpers mottagelse eller tredjemanns bestilling. Ethvert krav vedrørende mangler eller beskadigelse av varer som skyldes material- eller produksjonsfeil samt forskjeller i antall, vekt, sammensetning, overflatefinish eller kvalitet på leverte varer og på varebeskrivelse iht. ordrebekreftelse eller faktura, skal være DF i hende senest 24 timer etter ankomsten av varene, vedlagt bildedokumentasjon i høy oppløsning. Mangler som ikke med rimelighet kunne konstateres før omtalte tidsfrist, skal varsles om skriftlig til DF med bildedokumentasjon i høy oppløsning straks ved observasjonen av mangelen, og senest 5 dager etter varemottakelsen. Såfremt DF ikke blir informert skriftlig av Kjøper innen angitte tidsfrister, vil ethvert krav fra Kjøper mot DF bortfalle. Såfremt Kjøper oppdager eventuelle mangler, er Kjøper forpliktet til omgående å avslutte bruken eller installasjonen av gjeldende vare.

Kjøper skal vise samarbeidsvilje ved undersøkelse av mangler, det innebærer også å gi DF mulighet til å foreta en undersøkelse på stedet vedr. håndtering, installasjon og/eller anvendelse av varen. Kjøper er ikke berettiget til egenhendig å returnere varen, med mindre annet er skriftlig avtalt med DF omkring en slik returnering. Såfremt Kjøper overholder angitte tidsfrister vedr. mangler og påstander om dette – korrekt og med rette – bærer DF fraktomkostningene vedr. returnering av varen i det omfanget omkostningene betraktes som rimelige. Kjøper kan ikke påberope seg mangelrettigheter på varen overfor DF hvis varene ikke er anvendt korrekt eller i overensstemmelse med brukerveiledningen, og/eller så lenge Kjøper har tilsidesatt én av sine forpliktelser overfor DF. Kjøper er ikke berettiget til erstatningskrav hvis DF av en eller annen grunn ikke kan undersøke påkravet. Hvis Kjøper påpeker mangler innenfor tidsfristen – korrekt og med rette – er DFs ansvar begrenset til de forpliktelser beskrevet under «Ansvar» nedenfor – avhengig av kravets omfang – under avholdelse av de øvrige bestemmelser i nedenstående avsnitt. Ved mangler vedrørende delleveranser av hele ordren, og som består av flere leveranser, er Kjøper berettiget til å si opp hele avtalen, hvis det ikke med rimelighet kan forventes at Kjøper kan vente med den resterende delen av ordren.

Force majeure

Skulle DF ikke være i stand til å oppfylle sine avtaleforpliktelser overfor Kjøper pga. omstendigheter utenfor DFs kontroll, bortfaller disse forpliktelsene så lenge situasjonen som skaper disse omstendighetene varer. Hvis forholdene utenfor DFs kontroll har vart i mer enn tre sammenhengende måneder, er begge parter berettiget til å si opp avtalen helt eller delvis, ved hjelp av en signert, skriftlig avtale. I tilfeller av omstendigheter utenfor DFs kontroll er Kjøper ikke berettiget til kompensasjon for skader, heller ikke hvis DF har hatt fordel av disse omstendighetene. Omstendigheter utenfor DFs kontroll er: enhver omstendighet utenfor DFs kontroll som helt eller delvis hindrer DF i å oppfylle sine forpliktelser overfor Kjøper, eller som fører til at DF ikke med rimelighet kan forventes å oppfylle forpliktelsene, uansett om disse omstendighetene kunne forutses på det tidspunktet hvor avtalen ble inngått, eller ikke. Disse forholdene omfatter også: streiker, driftsstans eller andre problemer i DFs produksjon eller produksjonen ved DFs leverandører og/eller transporten levert av tredjepart og/eller foranstaltninger av statlige organer samt mangel på enhver tillatelse som gis av Regjeringen. DF informerer straks Kjøper om eventuelle (mulige) omstendigheter utenfor DFs kontroll.

Eiendomsrett

Eiendomsretten til varene går ikke over til Kjøper før Kjøper har betalt DF alt de skylder mht. gjeldende varer – herunder kjøpesum, eventuelle tillegg, gebyrer, renter, skatt og omkostninger, som følge av DFs alminnelige salgs- og leveringsbetingelser samt vederlag for  nødvendig arbeid utført for varene. Før eiendomsretten er gått over til Kjøper er Kjøper ikke berettiget til å selge, levere, råde over, leie eller låne ut, love bort eller på annen måte behefte dem overfor tredjemann. Inntil da er Kjøper kun berettiget til å anvende varene innenfor rammene av sin normale bruk. Hvis og så lenge eiendomsretten til varene ikke er gått over til Kjøper, skal Kjøper straks underrette DF skriftlig hvis varene beslaglegges eller andre påkrav fremmes. I tilfeller av utlegg, konkurs eller (foreløpig) betalingsstopp, skal Kjøper straks informere namsmannen, konkursbestyrer eller administratoren av DFs eierskapsrettigheter.

Ansvar

Så lenge DF har solgt varene til Kjøper på grunnlag av kvalitetsbeskrivelsen fra DFs underleverandører, er DF ikke forpliktet ytterligere enn angitt i kvalitetsbeskrivelsen. Bortsett fra tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet fra DFs side, er DFs ansvar overfor Kjøper omkring grunnlag for eksklusjonen, begrenset til kjøpsprisen for varene, og DF skal aldri holdes ansvarlig for andre direkte eller indirekte skader hos Kjøper eller Tredjepart, herunder driftstap, immaterielle skader, tap av fortjeneste eller miljøskader. Unntatt i tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet fra DFs side holdes Kjøper skadesløs mot eventuelle krav fra tredjemann, helt, mht. kompensasjon for skader, omkostninger eller interesser i forbindelse med varene eller som følge av bruken av varen.

Garanti- og reklamasjonsbetingelser (heretter kalt «Garanti»)

Med forbehold for DFs alminnelige salgs- og leveringsbetingelser, som er nevnt her, er varene automatisk dekket av reklamasjonsretten i 24 sammenhengende måneder beregnet fra kjøpsdatoen (reklamasjonsperiode). DF utbedrer innenfor reklamasjonsperioden gratis og uten omkostninger enhver defekt som er oppstått pga. defekte materialer eller , forutsatt at delene som er nødvendige for en slik reparasjon er montert av en autorisert Decoflame® servicetekniker.

Hvis det anses for nødvendig av DF, skal varene returneres til DFs fabrikk til reparasjon. DF sørger for forsendelse til fabrikken samt returforsendelse til Kjøper for DFs egen omkostning. Kjøper er forpliktet til å oppbevare den originale emballasjen til varene for dette formålet. Skulle den originale emballasjen ikke være til rådighet til dette formålet, tilbyr DF å sende en passende emballasje for Kjøpers regning. Kjøper er ansvarlig for avinstallasjon samt tilstrekkelig emballering av varen, og holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår under avinstallasjonen, eller for frakttid som resulterer i manglende overholdelse av disse forpliktelsene.

Hvis varen under garantiperioden er uopprettelig, erstatter DF det defekte produktet uten omkostninger. Det defekte produktet skal returneres til fabrikken i originalemballasjen. Reklamasjonsretten på det utskiftede produktet beregnes fra kjøpsdatoen av det originale produktet.

Såfremt kjøper eller enhver annen person ikke behandler varene i overensstemmelse med brukerveiledningens anvisninger, eller forsøker å reparere eller endre varene, faller garanti- og reklamasjonsperioden bort.

Eventuelle krav i henhold til garanti- og reklamasjonsbestemmelsene skal understøttes av den originale fakturaen eller kvitteringen utstedt på kjøpstidspunktet, sammen med bildedokumentasjon i høy oppløsning av feilen/skaden samt skriftlig beskrivelse av dette. I tilfeller der varene er levert til en nyoppført eiendom skal det fremlegges dokumentasjon for bestillingsdatoen.

Reklamasjonsretten dekker kun varer som har vært i bruk i normal drift. Enhver kommersiell bruk av varene er ikke omfattet av garanti- og reklamasjonsretten.

Garanti- og reklamasjonsretten kan ikke overdras til en annen person eller til et annet produkt.

Garanti- og reklamasjonsretten er underlagt Dansk Lovgivning som et supplement, og ikke en forringelse av Kjøpers lovmessige eller andre juridiske rettigheter.

Opphør av garanti- og reklamasjonsforpliktelsene.

Garantien dekker ikke:

Eventuelle feil oppstått som følge av uaktsomhet, forsettlig misbruk, feil bruk og/eller installasjon, dvs. bruk og/eller drift som er i streng uoverensstemmelse med instruksjonene i brukerveiledningen som er vedlagt leveransen. Utskifting av kosmetiske komponenter eller tilbehør, eller utilsiktet skade.

Tap som følge av uforutsette hendelser (blant annet, men ikke begrenset til oversvømmelser, tordenvær, frost eller andre dårlige værforhold, naturkatastrofer), slitasje og elde, glasskorrosjon, kosmetiske skader, korrosjon, oksidasjon eller transportskader. Enhver kommersiell bruk av varene. Installasjon i enhver form for maritime fartøy med mindre partene har inngått skriftlig avtale om annet.

Krav oppstått under bruk i utlandet eller i kommersielt miljø:

Hvis rimelig omhu legges i ettersalgsservicen, aksepterer ikke DF ansvar for skader på annen eiendom enn som et resultat av DFs uaktsomhet ifm. flytting eller reparasjon av varene.

I forbindelse med det utførte arbeidet kan det være nødvendig å fjerne varen fra den installerte posisjonen. Hvis varene er limt, støpt eller på annen måte installert enn beskrevet i DFs utførlige monterings- og installasjonsveiledning, vil varen måtte fjernes for Kjøpers ansvar.

Oppsigelse

Såfremt Kjøper ikke oppfyller noen av forpliktelsene iht. Avtalen, unnlater å gjøre det ordentlig eller til rett tid, så vel som i tilfelle av konkurs, (foreløpig) betalingsstopp, opphør eller likvidasjon av Kjøpers selskap, kan DF uten ytterligere varsel om misligholdelse eller rettslig inngripen, suspendere gjennomføringen av Avtalen til DF finner betalingen tilstrekkelig sikret, og/eller oppløse Avtalen helt eller delvis, uten noen forpliktelse til å betale Kjøper kompensasjon, og med forbehold for DFs ytterligere rettigheter. I tilfeller som nevnt i dette avsnittet skal alle DFs krav mot Kjøper straks og fullt ut betales, og Kjøper er forpliktet til straks å returnere alle varer som fremdeles står ubetalt.

Lovvalgsregler, verneting og tvister

Den Danske Lovgivning brukes mellom partene samt de alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene som inngår i Avtalen. Alle tvister oppstått som følge av Avtalen eller de alminnelige salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dom av Retten i Aalborg. Anvendelse av Wienerkonvensjonen er utelukket.

Avsluttende klausul

Skulle noen av bestemmelsene i de alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene være ugyldige eller gjenstand for annullering pga. den gjeldende lovgivning, skal begge parter rådføre seg med hverandre og bli enige om en bestemmelse som er tillatt, og så langt som mulig nærme seg målet for den opprinnelige bestemmelsen. De øvrige bestemmelsene i de alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene er fortsatt gyldige og uanfektet.

Vestbjerg, April 2018