Generelle vilkår og betingelser

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for Decoflame ApS

Terminologi

Under disse vilkårene og betingelsene viser uttrykket «DF» til Decoflame ApS. Uttrykket «Kjøper» refererer til kjøperen av varene. «Varer» viser til produkter og tjenester levert av Decoflame til Kjøper. «Partene» viser til Decoflame og Kjøper, og «Kundeordre» er basert på de juridisk bindende dokumentene som er utgangspunkt for Decoflames varelevering til kundene.

Endringer av alminnelige salgs- og leveringsbetingelser

DF forbeholder seg til enhver tid retten til å endre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser. Iverksettelse av dette vil skje med øyeblikkelig varsel.

Anvendelse

De alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene er gjeldende for, og er en del av, ethvert tilbud fra DF. Enhver avtale samt handlinger mellom DF og Kjøper skal inngås skriftlig mellom DF og Kjøper. DF utelukker enhver bruk av Kjøpers egne vilkår og betingelser (eller formulert på en annen måte) for kjøpet.

Tilbud og inngåelse av Avtale

Et tilbud eller et overslag anses ikke som et bindende tilbud, men en invitasjon til Kjøper med tanke på plassering av ordre. En Avtale er kun inngått forutsatt at DF aksepterer en ordre fra Kjøper skriftlig, eller hvis DF effektuerer en ordre.

Endringer og tilføyelser

Alle endringer og tilføyelser til en bestemmelse i Avtalen og/eller de alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene kan kun skje skriftlig. Såfremt en endring og/eller tilføyelse avtales, gjelder den kun for den gjeldende Avtalen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

 

Priser

Alle priser er angitt eksklusive moms. Prisene er basert på de betingelsene som gjelder for DF på det tidspunktet Avtalen ble inngått, slik som blant annet valuta, valutakurser, import- og eksportavgifter og andre skyldige avgifter i forbindelse med import eller eksport, omkostninger til råvarer og halvfabrikata. Skulle disse betingelsene endre seg etter at avtalen er inngått, men før leveringen har funnet sted, og skulle DF ha vært i stand til å forutse disse endringene, forbeholder DF seg retten til å justere kjøpesummen tilsvarende, med angivelse av de endelige omkostningene.

Betaling

Betaling fra Kjøper av kjøpesummen og alle andre fakturerte beløp, eller av Kjøper skyldige beløp, skal skje netto kontant via internasjonal eller nasjonal bankoverføring, uten noen form for rabatt eller fradrag før leveringen er foretatt, med mindre annet er avtalt. Kjøper har ikke rett til å frasi seg sine betalingsforpliktelser. Er kredittvilkår inngått og det avtalte beløpet er forfalt, har Kjøper misligholdt Avtalen. I så fall skal alle DFs krav mot Kjøper straks innfris.

Kjøper tilsettes uten ytterligere varsel – beregnet ut fra hele beløpet som ikke er betalt før forfallsdato – en lovbestemt rente på 2% fra første dag etter forfallsdato pr. startet måned.

Hvis kjøperen, selv under en annen betalingsbetingelse, har mottatt påminnelser om dette, og denne fristen utløper, og kjøperen ennå ikke har betalt skyldig beløp samt renter, er Kjøper forpliktet til å godtgøre DF alle utenomrettslige og retslige (direkte og indirekte) omkostninger avholdt i juridiske sager (inkasso) som følge aff den forsinkede betalingen.

De utenomrettslige/indirekte omkostningene som skal godtgjøres av Kjøper, som utgjør minst 10% av det beløpet som er blitt stående ubetalt, vil bli tillagt utgangssummen.

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelsene som DF angir på sine ordredokumenter er basert på de forholdene som er gjeldende for DF på det tidspunktet hvor Avtalen inngås og, i noen tilfeller, for opplysninger som DF har mottatt fra tredjepart. DF tilsikter å opprettholde inngåtte leveringsavtaler så presist som mulig. Leveringsdatoen regnes fra datoen for den skriftlige ordrebekreftelsen, under forutsetning av at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingen gjennomføres på det foreliggende tidspunkt. Hvis det kreves verktøy eller opplysninger for gjennomføring av Avtalen, som er bestilt av Kjøper, skal leveringsdatoen starte den dagen hvor alle nødvendige opplysninger eller verktøy er i DFs besittelse, men tidligst den datoen da Avtalen er inngått. Hvis uttrykket «Levering» overskrides, er Kjøper ikke berettiget til erstatningskrav. Videre er Kjøper ikke berettiget til å oppheve Avtalen, med mindre overskridelsen av leveringsdatoen er av en slik karakter at Kjøper ikke med rimelighet kan forventes å opprettholde Avtalen. I så fall er Kjøper berettiget til å annullere gjeldende ordre, så lenge det meddeles DF skriftlig, og uten at det berører DFs rett til fortsatt å levere varen til Kjøper innen 3 uker etter å ha mottatt meddelelsen. DF forbeholder seg til enhver tid retten til å levere i delleveranser.

 

 

 

Levering og Risiko

Leveransen av varer, såfremt bestemmelsene vedrørende omkostningene ved levering og risikoovergang måtte finne sted og hvis ikke annet på annen måte er uttrykkelig nevnt i DFs tilbud/avtale eller ordrebekreftelse, er i overensstemmelse med de alminnelige betingelsene i samhandelen, basert på Incoterms 2000. Hvis betingelsene nevnt i denne paragrafen ikke har vært uttrykkelig avtalt, bærer Kjøper alltid risikoen for varen og emballeringen på det tidspunktet hvor varen er klar til å bli sendt. Levering av varene utføres alltid for Kjøpers regning og risiko. Såfremt Kjøper nekter, eller ikke aksepterer, mottakelse av varene eller dokumentene på avtalt leveringstidspunkt, betraktes dette som misligholdelse fra Kjøpers side. I så fall forblir varene DFs eiendomsrett, og kan oppbevares eller selges til tredjemann for Kjøpers regning og risiko. Kjøpers skyldige kjøpesum tillegges med renter, gebyrer og omkostninger (kompensasjon), som trekkes fra nettosalgsinntektene ved salg til tredjemann.

Reklamasjon

Kjøper er forpliktet til nøye å besiktige varen straks ved ankomst på leveringsadressen eller, hvis tidligere, ved Kjøpers mottagelse eller tredjemanns bestilling. Ethvert krav vedrørende mangler eller beskadigelse av varer som skyldes material- eller produksjonsfeil samt forskjeller i antall, vekt, sammensetning, overflatefinish eller kvalitet på leverte varer og på varebeskrivelse iht. ordrebekreftelse eller faktura, skal være DF i hende senest 24 timer etter ankomsten av varene, vedlagt bildedokumentasjon i høy oppløsning. Mangler som ikke med rimelighet kunne konstateres før omtalte tidsfrist, skal varsles om skriftlig til DF med bildedokumentasjon i høy oppløsning straks ved observasjonen av mangelen, og senest 5 dager etter varemottakelsen. Såfremt DF ikke blir informert skriftlig av Kjøper innen angitte tidsfrister, vil ethvert krav fra Kjøper mot DF bortfalle. Såfremt Kjøper oppdager eventuelle mangler, er Kjøper forpliktet til omgående å avslutte bruken eller installasjonen av gjeldende vare.

Kjøper skal vise samarbeidsvilje ved undersøkelse av mangler, det innebærer også å gi DF mulighet til å foreta en undersøkelse på stedet vedr. håndtering, installasjon og/eller anvendelse av varen. Kjøper er ikke berettiget til egenhendig å returnere varen, med mindre annet er skriftlig avtalt med DF omkring en slik returnering. Såfremt Kjøper overholder angitte tidsfrister vedr. mangler og påstander om dette – korrekt og med rette – bærer DF fraktomkostningene vedr. returnering av varen i det omfanget omkostningene betraktes som rimelige. Kjøper kan ikke påberope seg mangelrettigheter på varen overfor DF hvis varene ikke er anvendt korrekt eller i overensstemmelse med brukerveiledningen, og/eller så lenge Kjøper har tilsidesatt én av sine forpliktelser overfor DF. Kjøper er ikke berettiget til erstatningskrav hvis DF av en eller annen grunn ikke kan undersøke påkravet. Hvis Kjøper påpeker mangler innenfor tidsfristen – korrekt og med rette – er DFs ansvar begrenset til de forpliktelser beskrevet under «Ansvar» nedenfor – avhengig av kravets omfang – under avholdelse av de øvrige bestemmelser i nedenstående avsnitt. Ved mangler vedrørende delleveranser av hele ordren, og som består av flere leveranser, er Kjøper berettiget til å si opp hele avtalen, hvis det ikke med rimelighet kan forventes at Kjøper kan vente med den resterende delen av ordren.

Force majeure

Skulle DF ikke være i stand til å oppfylle sine kontraktsforpliktelser overfor kjøperen på grunn av omstendigheter utenfor DF
kontroll, forfaller disse forpliktelsene så lenge situasjonen forårsaker disse omstendighetene. Hvis
omstendighetene utenfor DFs kontroll har vart i mer enn tre måneder på rad, begge parter har krav på
si opp avtalen helt eller delvis ved hjelp av en signert skriftlig avtale om dette. Ved omstendigheter utenfor DF
kontroll, har ikke kjøper rett til erstatning for skader, ikke engang om DF skulle ha hatt fordel av disse
omstendigheter. Omstendigheter utenfor DFs kontroll er: enhver omstendighet utenfor DFs kontroll, som en helhet
eller delvis hindrer DF i å oppfylle sine forpliktelser overfor kjøperen eller som et resultat, som DF ikke er enig i
med rimelighet kan forventes å oppfylle forpliktelsene, uansett om disse omstendighetene kan forutsettes på det
tid da avtalen ble inngått eller ikke. Disse forholdene inkluderer også: streik, stagnasjon eller andre problemer i
DFs produksjon eller produksjonen av DFs leverandører og / eller transporten som leveres av tredjeparter og / eller
tiltak fra statlige organer, samt mangel på tillatelse fra regjeringen. DF
informerer umiddelbart kjøperen om eventuelle (mulige) omstendigheter utenfor DFs kontroll.

Eiendomsrett

Eiendomsretten til varene går ikke over til Kjøper før Kjøper har betalt DF alt de skylder mht. gjeldende varer – herunder kjøpesum, eventuelle tillegg, gebyrer, renter, skatt og omkostninger, som følge av DFs alminnelige salgs- og leveringsbetingelser samt vederlag for  nødvendig arbeid utført for varene. Før eiendomsretten er gått over til Kjøper er Kjøper ikke berettiget til å selge, levere, råde over, leie eller låne ut, pantsette eller på annen måte behefte dem overfor tredjemann. Inntil da er Kjøper kun berettiget til å anvende varene innenfor rammene av sin normale bruk. Hvis og så lenge eiendomsretten til varene ikke er gått over til Kjøper, skal Kjøper straks underrette DF skriftlig hvis varene beslaglegges eller andre påkrav fremmes. I tilfeller av utlegg, konkurs eller (foreløpig) betalingsstopp, skal Kjøper straks informere namsmannen, bostyreren eller administratoren av DFs eierskapsrettigheter.

Ansvar

Så lenge DF har solgt varene til Kjøper på grunnlag av kvalitetsbeskrivelsen fra DFs underleverandører, er DF ikke forpliktet ytterligere enn angitt i kvalitetsbeskrivelsen. Bortsett fra tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet fra DFs side, er DFs ansvar overfor Kjøper omkring grunnlag for utelukkelse, begrenset til kjøpsprisen for varene, og DF skal aldri holdes ansvarlig for andre direkte eller indirekte skader hos Kjøper eller Tredjepart, herunder driftstap, immaterielle skader, tap av fortjeneste eller miljøskader. Unntatt i tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet fra DFs side holdes Kjøper skadesløs mot eventuelle krav fra tredjemann, helt, mht. kompensasjon for skader, omkostninger eller interesser i forbindelse med varene eller som følge av bruken av varen.

Garanti- og reklamasjonsbetingelser (heretter kalt «Garanti»)

Med forbehold for DFs alminnelige salgs- og leveringsbetingelser, som er nevnt her, er varene automatisk dekket av reklamasjonsretten i 24 sammenhengende måneder beregnet fra kjøpsdatoen (reklamasjonsperiode). DF utbedrer innenfor reklamasjonsperioden gratis og uten omkostninger enhver defekt som er oppstått pga. defekte materialer eller forarbejdning, forutsatt at delene som er nødvendige for en slik reparasjon er montert av en autorisert Decoflame servicetekniker.

Det er en forutsetning for behandling av en klagesak at klagen registreres via innlevering av et tjenesteskjema på decoflame.no.

Hvis det anses for nødvendig av DF, skal varene returneres til DFs fabrikk til reparasjon. DF sørger for forsendelse til fabrikken samt returforsendelse til Kjøper for DFs egen omkostning. Kjøper er forpliktet til å oppbevare den originale emballasjen til varene for dette formålet. Skulle den originale emballasjen ikke være til rådighet til dette formålet, tilbyr DF å sende en passende emballasje for Kjøpers regning. Kjøper er ansvarlig for avinstallasjon samt tilstrekkelig emballering av varen, og holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår under avinstallasjonen, eller for frakttid som resulterer i manglende overholdelse av disse forpliktelsene.

Hvis varen under garantiperioden er uopprettelig skadet, erstatter DF det defekte produktet uten omkostninger. Det defekte produktet skal returneres til fabrikken i originalemballasjen. på det utskiftede produktet beregnes fra kjøpsdatoen av det originale produktet.

Såfremt kjøper eller enhver annen person ikke behandler varene i overensstemmelse med brukerveiledningens anvisninger, eller forsøker å reparere eller endre varene, faller garanti- og reklamasjonsperioden bort.

Eventuelle krav i henhold til garanti- og reklamasjonsbestemmelsene skal understøttes av den originale fakturaen eller kvitteringen utstedt på kjøpstidspunktet, sammen med bildedokumentasjon i høy oppløsning av feilen/skaden samt skriftlig beskrivelse av dette. I tilfeller der varene er levert til en nyoppført eiendom skal det fremlegges dokumentasjon for bestillingsdatoen.

Reklamasjonsretten dekker kun varer som har vært i bruk i normal drift. Enhver kommersiell bruk av varene er ikke omfattet av garanti- og reklamasjonsretten.

Garanti- og reklamasjonsretten kan ikke overdras til en annen person eller til et annet produkt.

Garanti- og reklamasjonsretten er underlagt Dansk Lovgivning som et supplement, og ikke en forringelse av Kjøpers lovmessige eller andre juridiske rettigheter.

Opphør av garanti- og reklamasjonsforpliktelsene

Garantien dekker ikke:

Eventuelle feil oppstått som følge av uaktsomhet, forsettlig misbruk, feil bruk og/eller installasjon, dvs. bruk og/eller drift som er i streng uoverensstemmelse med instruksjonene i brukerveiledningen som er vedlagt leveransen. Utskifting av kosmetiske komponenter eller tilbehør, eller utilsiktet skade.

Tap som følge av uforutsette hendelser (blant annet, men ikke begrenset til oversvømmelser, tordenvær, frost eller andre dårlige værforhold, naturkatastrofer), slitasje og elde, glasskorrosjon, kosmetiske skader, korrosjon, oksidasjon eller transportskader. Enhver kommersiell bruk av varene. Installasjon i enhver form for maritime fartøy med mindre partene har inngått skriftlig avtale om annet.

Krav oppstått under bruk i utlandet eller i kommersielt miljø:

Hvis rimelig omhu legges i ettersalgsservicen, aksepterer ikke DF ansvar for skader på annen eiendom enn som et resultat av DFs uaktsomhet ifm. flytting eller reparasjon av varene.

I forbindelse med det utførte arbeidet kan det være nødvendig å fjerne varen fra den installerte posisjonen. Hvis varene er limt, støpt eller på annen måte installert enn beskrevet i DFs utførlige monterings- og installasjonsveiledning, vil varen måtte fjernes for Kjøpers ansvar

Oppsigelse

Såfremt Kjøper ikke oppfyller noen av forpliktelsene iht. Avtalen, unnlater å gjøre det ordentlig eller til rett tid, så vel som i tilfelle av konkurs, (foreløpig) betalingsstopp, opphør eller likvidasjon av Kjøpers selskap, kan DF uten ytterligere varsel om misligholdelse eller rettslig inngripen, suspendere gjennomføringen av Avtalen til DF finner betalingen tilstrekkelig sikret, og/eller oppløse Avtalen helt eller delvis, uten noen forpliktelse til å betale Kjøper kompensasjon, og med forbehold for DFs ytterligere rettigheter. I tilfeller som nevnt i dette avsnittet skal alle DFs krav mot Kjøper straks og fullt ut betales, og Kjøper er forpliktet til straks å returnere alle varer som fremdeles står ubetalt.

Lovvalgsregler, verneting og tvister

Den Danske Lovgivning brukes mellom partene samt de alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene som inngår i Avtalen. Alle tvister oppstått som følge av Avtalen eller de alminnelige salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dom av Retten i Aalborg. Anvendelse av Wienerkonvensjonen er utelukket.

Avsluttende klausul

Skulle noen av bestemmelsene i de alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene være ugyldige eller gjenstand for annullering pga. den gjeldende lovgivning, skal begge parter rådføre seg med hverandre og bli enige om en bestemmelse som er tillatt, og så langt som mulig nærme seg målet for den opprinnelige bestemmelsen. De øvrige bestemmelsene i de alminnelige salgs- og leveringsbetingelsene er fortsatt gyldige og uanfektet.

Vilkår og betingelser for nettbutikken

Partene i handelen

Nettbutikken www.decoflame.no eies av:
Decoflame ApS
Vang Mark 2
9380 Vestbjerg
Danmark
Mail: info@decoflame.dk
CVR.nr: DK31752094
Etableringsår: 2008

Har du spørsmål:
Kundeservice: +45 96 30 48 00
Mail til nettbutikk: info@decoflame.dk

Generelle vilkår og betingelser:

Du må være 18 år for å handle på Decoflame.no. Under 18 år kreves samtykke fra foreldre / foresatte.

Rekkefølge

Bestillinger gjøres via DFs nettbutikk www.decoflame.no

Kjøper vil automatisk motta en ordrebekreftelse på bestillingen via e-post.

Bestillinger blir behandlet og bekreftet av DF. Kjøper må sjekke at alle detaljer samsvarer med ønsket ordre. Når bestillingen er plassert, er det inngått en bindende avtale for begge parter.

Faktura sendes pr. post når bestillingen er behandlet og beløpet er trukket.

Behandling av personlig informasjon

DF lagrer bare informasjonen som trengs for å fullføre bestillingen. Inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-post. All informasjon behandles strengt fortrolig og vil aldri bli gitt videre til tredjeparter som ikke er direkte involvert i ordrebehandlingen. DF videreformidler e-postadressen og telefonnummeret til det aktuelle fraktselskapet slik at de kan gi informasjon om eventuell leveringstid osv. Informasjonen brukes ikke til markedsføring, verken av DF eller rederiet.

Betaling

For å kjøpe varen, blir kjøper bedt om å bruke et Visa-kort. Ingen gebyrer belastes for kjøp med kort. For betaling med kredittkort kan DF starte ordrebehandlingen umiddelbart. Forskuddsbetaling (100%) brukes til alle peisinnkjøp, ettersom alle peiser blir laget på bestilling. Peisene kan derfor ikke tilpasses andre formål eller behov når de blir satt i produksjon.

Ved forskuddsbetaling starter ordrebehandlingen først når beløpet er synlig på DFs konto – vanligvis 1-3 dager etter at kjøperen overfører beløpet. Produksjonstiden for disse spesialbestillingene er maksimalt 5 arbeidsuker beregnet fra mottaksdatoen.

For forskuddsbetaling blir kjøper bedt om å bruke overføringsteksten: “oppgitt ordrenummer” og angi nøyaktig beløpet som bestillingen er basert på. Hvis kjøperen oppgir en annen overføringstekst, risikerer kjøperen at DFs system overser betalingen, og beløpet blir først oppdaget ved manuell gjennomgang, noen dager senere.

Når du kjøper andre produkter – i tillegg til peisprodukter – trekkes det reserverte bestillingsbeløpet fra kjøpers konto når varen sendes. Hvis tilleggsprodukter er inkludert som en del av bestillingen i forbindelse med kjøp av peis, gjelder forskuddsbetaling som nevnt ovenfor.

Ved delleveranser trekkes beløpet for hele bestillingen etter forsendelsen av den første leveransen. Betaling trekkes ikke fra kjøpers konto før varen er sendt. Delleveranser kan bare finne sted hvis bestillingen ikke omfatter en peis, eller hvis kjøpet krever en dellevering.

DFs online-tjenester og nettbutikk bruker SSL.

Når kjøper betaler med betalingskort, er kjøper alltid beskyttet mot misbruk. Kjøper har muligheten til å avvise en betaling når kjøper mottar betalingssammendraget. Kjøper har ingen egenandel i tilfelle kortet misbrukes i en nettbutikk som bruker SSL (Secure Socket Layer) i betalingssystemet.

Informasjonen som er angitt i forbindelse med betalingskortet er kryptert (SSL). Hverken DF eller andre har mulighet til å lese kjøpers data. Det påløper ingen gebyrer for betaling med betalingskort.

Behandling av personlig informasjon
Vi lagrer bare informasjonen som trengs for å fullføre bestillingen din. Inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-post. All informasjon behandles strengt fortrolig og vil aldri bli gitt videre til en tredjepart som ikke er direkte involvert i ordrebehandlingen. Vi videreformidler e-postadressen og telefonnummeret til godsselskapet Interfjord, slik at de kan informere om eventuelle leveringstid osv. – Informasjonen brukes ikke til markedsføring – verken av oss eller rederiet.

Priser

Alle priser er i norske kroner. (NOK)

Med mindre annet er oppgitt, beregnes prisen pr. PCS.

Hvis avtalen har fått feil innhold – f.eks. fordi prisen er satt for lavt eller det er oppgitt uriktige spesifikasjoner – kan Decoflame ApS frigjøres ved avtalen, hvis kjøperen handler i ond tro og skulle kunne innse at dette er en åpenbar feil.

Fraktkostnader (Frakt)

Fraktkostnader dekker porto og håndtering. Prisen beregnes ut fra vekten og volumet på den totale ordren. Oppgitt vekt på de enkelte varene er inkl. pakkeemballasje.

Decoflame ApS forbeholder seg retten til å annonsere med gratis kampanjer.

Varer fra DF til NO sendes under Incoterms 2020 DAP (Delivery At Place).

DF ordner levering til ønskede adresser i Norge. Mottakeren er ansvarlig for fortolling.

For øyer uten et uavhengig postnummer og / eller uten fast broforbindelse, gjelder levering bare for transporthavnen.

Fast fraktkostnad er kr 1025, – og pålegges alle leveranser – med mindre annet er avtalt eller oppgitt.

Bestillinger inngått av DF i helger og helligdager behandles neste ukedag. Varene leveres kun på hverdager.

Ved mislykket levering – og hvis ingenting om dette vises i notatfeltet eller er sjekket riktig i feltet rundt “salg av varen” – faktureres denne ekstra leveransen og ev. påløpte kostnader.

I mangel av en sjekk anses dette å være “nei takk for salg på adresse”.

Pakking og transport

Varene blir pakket trygt og sikkert før forsendelse. Decoflame ApS er ikke ansvarlig for forsinkelse, skade på eller tap av varer etter at de er sendt fra vår godsleverandør. Krav om skade i transitt bør rettes til flyselskapene og transportselskapene som leverer varene, umiddelbart etter mottakelse.

Varemottak / Skadet forsendelse

Ved mottak av varer, sjekk for synlige skader.

Hvis emballasjen er skadet eller bærer andre synlige tegn på feil, må fraktbrevet bekreftes – med forbehold om skade på innholdet.
Dersom varen er mottatt uten forbehold, kan mottakeren ikke senere klage på transportskader på varen.

Mottaker kan også nekte å motta varen.

Usynlige skader må rapporteres innen 5 dager etter mottakelse.

Hvis fristen ikke overholdes, kan erstatning for transportskaden bortfalle.

Alle klager må sendes i posten med fotodokumentasjon som tydelig viser feil eller skader. Retur av varer kan bare skje etter avtale med DF.

Ved forsinket kontakt eller overskredet frist, kan erstatning for transportskaden bortfalle.

Decoflame ApS må også varsles om alle transportklager på logistic@decoflame.dk.

Levering / produksjonstid

Ved bestilling av varer på www.decoflame.no, må kjøperen velge om varene skal leveres eller hentes selv. Når det hentes, skjer det fra DFs fabrikk på adressen: Vang Mark 2, 9380 Vestbjerg, DK. Rederiets leveringstid varierer avhengig av destinasjon. Dette kan også være sesongmessig.

Produksjonstiden for forhåndsbetalte peisprodukter er maksimalt 5 arbeidsuker beregnet fra mottaksdato.

For kjøp av varer i tillegg til peiser forventes det en produksjonstid på maksimalt 14 dager fra datoen for mottakelse av bestillingen.

Angrerett / returrett

En 14-dagers angrerett gis på varer kjøpt via fjernkjøp, jf. Dansk kjøpslov, med unntak av skreddersydde og spesialbestilte varer. Angreretten gjelder fra den dagen kjøperen har mottatt varen sin. Hvis kjøpet uforventet blir kansellert, kan kjøperen returnere varen innen 14 dager etter mottakelse.

Ved spesialbestillingsvarer blir bare 50% av de betalte beløpene eller kjøpesummen for produktet refundert for å dekke allerede påløpte produksjonskostnader. Betalt beløp blir deretter angitt innen 14 dager.

Ved merkostnader blir dette også motregnet i balansen.

Ved retur:

  • Fyll ut returskjemaet på www.decoflame.no
  • For fysisk retur av peisen: Legg ved en kopi av fakturaen og pakningsvedlegget med angivelse av årsaken til retur.

Hvis DF ikke mottar denne informasjonen, vil de returnerte varene kastes. Varene må returneres og pakkes sikkert i originalemballasje og på samme måte som de ble sendt.

Hvis varen ikke er pakket forsvarlig for retur, kan ikke varens opprinnelige reklamasjonsårsak og -berettigelse vurderes.

DF godtar ikke forsendelser sendt som “mottaker betaler”, porto eller pr. kontantbetaling ved levering.

Du må returnere til adressen:

Decoflame ApS
Att.: Logistik – port 1
Vang Mark 2 
9380 Vestbjerg
Danmark

Refusjon

Vær oppmerksom på at du ikke kan returnere en vare til DF uten å først kontakte DF eller fylle ut returskjemaet på www.decoflame.no

Hvis kjøpet angres, vil betalte beløp bli returnert. I tilfelle en selvpåført eller tredje parts nedskrivning trekkes dette fra kjøpesummen.

Ved utøvelse av angreretten tilbakebetales alle mottatte betalinger i samsvar med “Angrerett / retur” fra Kjøper, inkludert de opprinnelige leveringskostnadene (men ikke merkostnader på grunn av Kjøpers eget valg av en annen leveringsmetode enn billigste form for standard leverings- eller returkostnader. Alle returnerte varer må være uåpnet og i original emballasje.

DF foretar en slik refusjon med samme betalingsmiddel som kjøperen brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre kjøper uttrykkelig har godtatt noe annet.

Trekk fra refusjonen kan skje til DF har mottatt den returnerte varen.

Klage

Det gis klagerett på 24 måneder, jf. Den danske kjøpsloven. Hvis Kjøper har mottatt en feil eller mangelfull vare, må denne sendes til DF. (Se punkt 12. Retur).
Deretter sendes riktig vare eller en ny, intakt vare.

Imidlertid er det spesielle regler for peisprodukter. Her er det et unntak for skreddersydde og spesialbestilte varer.

Det er en forutsetning for behandling av klagesaken at klagen registreres via innlevering av tjenesteskjema på decoflame.dk.

Ved avtalt retur av varen, må returskjemaet fylles ut og vedlegges forsendelsen.

Husk å oppgi årsaken til klagen. Husk å legge angivelsen av årsaken sammen med den returnerte varen. E-poster om dette emnet leses ikke av reparatør, derav dette kravet. I tilfelle klager på defekter og mangler, som ikke kan gjøres rede for med rimelig grundighet eller som er utenfor garantiforpliktelsene, vil kjøperen bli kontaktet nærmere angående omfanget av og kostnaden for reparasjonen.

Hvis reparasjonen ikke skal utføres på grunnlag av ovenstående, og peisen bare må returneres, vil det bli belastet et gebyr for brukt tid og kostnader i forbindelse med feilsøking og håndtering av saken på minimum 500 DKK eller pr. startet time. Gebyret belastes før retur av produktet. Dette gebyret belastes også for identifiserte feil på grunn av feil bruk.

Varen må returneres uskadet i original emballasje.

Fraktkostnader bæres av kjøper ved retur.

Ved klage på et produkt må klager gjøres via tjenesteskjemaet på www.decoflame.no/serviceform

Ved å fylle ut tjenesteskjemaet på DFs hjemmeside, vil saksbehandling oppnås så snart som mulig.

Vedrørende tvist

Enhver tvist mellom virksomheten og kunden er underlagt dansk lov.

Dansk lov blir brukt mellom partene samt Decoflames generelle vilkår for salg og levering.

Alle tvister som oppstår som følge av vilkårene eller Decoflames generelle vilkår for salg og levering er underlagt dom fra domstolen i Aalborg. Anvendelse av “Wienerkonvensjonen” er ekskludert.

 

Vestbjerg, Maj 2021